Dnes » 31 / 16
Zajtra » 27 / 16
Pozajtra » 25 / 16
pondelok 22. júla 2024 - Meniny má Magdaléna

Audit software

Čo je softvérový audit.

Softvérový audit je vlastne inventúrou licencií pre jednotlivé programy na počítačoch ktoré vo Vašej firme používate. Vykonanie auditu znamená získať zo všetkých počítačov údaje o nainštalovaných programoch a tieto údaje porovnať s počtom skutočne zakúpených licencií.

Analýza výsledkov auditu.

Po vykonaní auditu nasleduje fáza konzultácií, kde Vám v prípade nezhody s licenciami ponúkneme riešenie zistených nedostatkov tak, aby licenčná politika Vašej firmy spĺňala všetky zákonné normy a predpisy podľa autorského zákona platného v Slovenskej republike.

Návrh riešení.

Po vykonaní auditu a konzultáciách Vám bude predložená riešiteľská správa, kde budú uvedené všetky potrebné kroky ktoré musíte dodržať aby sa Vaša licenčná politika zhodovala s právnymi predpismi SR. Súčasťou tejto správy Vám bude predložená aj metodika licenčnej politiky pre Vašu firmu.

Záruky.

Ak sa rozhodnete pre akceptáciu predloženej analýzy, riešiteľskej správy a metodiky licenčnej politiky pre Vašu firmu, naša spoločnosť preberie na seba zodpovednosť za celý softvérový manažment vo Vašej spoločnosti.

Ako prebieha softvérový audit?

Prvý krok - zber údajov

Skôr ako softvérový audit začne, oznámi sa táto skutočnosť zamestnancom, prípadne správcovi siete. Ideálne je, ak takéto memorandum vydá najvyššie vedenie spoločnosti. Okrem zvýšenej ochoty používateľov ku spolupráci to zvyčajne spôsobí okamžité uvoľnenie veľkého diskového priestoru ako dôsledok vymazania stoviek mp3 súborov, video súborov, hier atď.
Ako ďalší bod prichádza identifikácia počítačov, ktorá je podmienkou celého auditačného procesu. Garantuje totiž spoľahlivé a trvalé priradenie evidenčných údajov – licencií – k počítačom. Počítač možno identifikovať podľa najrôznejších znakov, najčastejšie sa na identifikáciu využíva identifikácia podľa MAC adresy sieťovej karty, v prípadne potreby je však možné použiť aj klasické inventárne čislo počítača.
Zisťujeme aký softvér je nainštalovaný. Pre túto činnosť je nutné, aby pri audite bol prítomný zodpovedný pracovník auditovaného počítača, prípadne jeho zástupca. V tejto fáze sa zisťuje a zapisuje do auditačného listu všetok softvér, ktorý je na auditovanom počítači nainštalovaný.

Z čoho pozostáva softvérový audit?

Druhý krok - analýza stavu

Po zbere potrebných dát, nasleduje fáza analýzy, kde sa porovnáva skutočné množstvo zakúpených licencií so skutočným stavom nainštalovaného softvéru na jednotlivých počítačoch.
Ďalším bodom, sú konzultácie s vedením spoločnosti a pracovníkmi o používanom softvéri vo Vašej firme. V tejto fáze sa posudzuje využiteľnosť vlastností softvéru pre efektívne fungovanie vašej spoločnosti, zohľadňujú sa potreby jednotlivých pracovísk, analyzujú sa riziká zlyhania informačného systému a vplyv takéhoto zlyhania na chod Vašej firmy.
Počas konzultácií vám budú predložené aj alternatívne možnosti odstránenia prípadných licenčných nezhôd. V praxi to znamená, že nemusíte vždy platiť za softvér ktorý potrebujete pre fungovanie Vašej firmy, ale je možné v mnohých prípadoch použiť bezplatný, prípadne podstatne cenovo výhodnejší softvér. Pre podrobnejšie vysvetlenie tejto problematiky si prezrite, prosím, sekciu Prípadové štúdie, kde je podrobne na praktických príkladoch popísaná problematika alternatívneho softvéru.

Aké sú možnosti aplikácie výsledkov softvérového auditu?

Tretí krok - Návrh riešení

Po ukončení konzultácií bude vedeniu spoločnosti predložená riešiteľská správa, ktorá bude obsahovať návrhy riešení pre odstránenie prípadných zistených nedostatkov v licenčnej politike Vašej firmy. Súčasťou tejto správy budú zároveň štatistiky a špecifikačné listy počítačov, tzv. passporty, ktoré poskytujú súhrnný prehľad o tom, čo všetko bolo na počítačoch nainštalované.
V prípade akceptácie riešiteľskej správy, bude nasledovať "očistenie" všetkých počítačov od nelegálneho softvéru, zároveň bude nainštalovaný všetok potrebný nový softvér tak, aby všetky počítače spĺňali zákonné podmienky licencovania podľa predpisov a zákonov SR.
Posledným krokom softvérového auditu bude predloženie metodiky softvérového managmentu pre Vašu firmu, ktorého dodržiavanie Vám zabezpečí bezproblémový chod Vašej spoločnosti v oblasti softvérovej politiky.

Ako implementovať výsledky softvérového auditu?

Štvrtý krok - Záruky a zodpovednosť

Po podpise akceptačného listu naša spoločnosť preberie na seba zodpovednosť za celý softvérový manažment vo Vašej spoločnosti.
Vzhľadom na to, že naša spoločnosť preberá na seba zodpovednosť za dodržiavanie softvérového manažmentu vo vašej firme, súčasťou zmluvy je zároveň aj právo neohláseného softvérového auditu pre posúdenie dodržiavania pravidiel nami vypracovaného softvérového manažmentu.
Vzhľadom na to, že pri softvérovom audite budeme mať k dispozícii vaše dáta, naša spoločnosť sa zaväzuje, že v žiadnom prípade nedôjde z našej strany k akémukoľvek kopírovaniu vašich dát, ich využitiu v náš prospech, či poskytnutie vašich dát tretej strane.